انبوه سازان
انبوه سازان
انبوه سازان
اساسنامه

بسمه تعالی

« اساسنامه انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان کرمان »

فصل یکم – کلیات:

ماده ۱ – هدف:
در اجرای ماده ۱۳۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه انجمن های صنفی و کانون های مربوط و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارفرمایان که خود متضمن حفظ منافع جامعه نیز باشد، این انجمن صنفی تشکیل می گردد.

ماده ۲ – نام، حوزه فعالیت و اقامتگاه قانون انجمن صنفی:
نام – انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان کرمان که در این اساسنامه به اختصار « انجمن صنفی » نامیده می شود.
حوزه فعالیت انجمن صنفی – حوزه جغرافیایی استان کرمان می باشد. اقامتگاه قانونی و محل استقرار دفتر مرکزی به شرح ذیل است:
کرمان – خیابان شهید کامیاب – کامیاب ۴ – مجتمع آفتاب – بلوک ۴ – طبقه اول – واحد ۳
تلفن: ۳۲۲۲۰۱۴۴-۰۳۴ فاکس: ۳۲۲۰۱۳۷-۰۳۴
تبصره – هیأت مدیره می تواند هر زمان که ایجاب نماید،‌اقامتگاه قانونی انجمن صنفی را در محمده حوزه فعالیت خود تغییر داده و مراتب را همزمان با اطلاع به اعضاء – از طریقی که به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد – به طور کتبی به وزارت کار و امور اجتماعی نیز منعکس نماید.

ماده ۳ – وظایف اساسی و عام انجمن صنفی:
۱- کوشش در جهت استیفای حقوق و خواستهای مشروع و قانونی اعضا از طریق ایجاد زمینه های مساعد به منظور نیل به اهداف انجمن.
۲- جمع اوری اطلاعات، بررسی و تحقیق درباره مشکلات، شناخت نیازها و اولویت ها.
۳- برنامه ریزی برای تامین نیازهای صنفی آموزش، توسعه و گسترش فعالیت ها.
۴- کوشش برای هماهنگی در امور آموزش ارتقاء مهارت و تامین نیروی انسانی مورد نیاز همکاری با وزارت کار امور اجتماعی و سایر دستگاه ها و نهاد های ذیربط برای انجام آموزشهای مربوط به حفاظت فنی و بهداشت کار.