انبوه سازان
انبوه سازان
انبوه سازان
جلسه مشترک ریاست انجمن صنفی انبوه سازان با مدیر مسکن اداره کل راه و شهرسازی و ریاست سازمان نظام مهندسی استان کرمان

این جلسه جهت پیگیری درخواست اعضای انجمن صنفی انبوه سازان مبنی بر پرداخت اقساطی حق نظارت به سازمان نظام مهندسی استان برگزار و مقرر گردید ریاست سازمان نظام مهندسی جناب آقای اسماعیلیان موضوع را در هیات مدیره سازمان مطرح و نتیجه را پیش از جلسه آینده به اطلاع انبوه سازان برسانند.
موارد مطرح شده در این خصوص متاقبا به اطلاع انبوه سازان خواهد رسید……

اخبار مرتبط