انبوه سازان
انبوه سازان
انبوه سازان
جلسه مجمع عمومی سالیانه

مجمع عمومی سالیانه برگزار گردید و در جلسه فوق بازرسین انجمن با آرای اعضای انجمن به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای افشین اسفندیارپور
آقای محمد جواد وکیلی
آقای ابراهیم غریب حسینی
و آقای احمد سام به عنوان عضو علی البدل

اخبار مرتبط